Specifikacija za projektni zadatak

21. Maj 2015
  1. Napraviti specifikaciju za temu po izboru. Specifikacija treba da sadrži svrhu projeka i funkcionalnu specifikaciju projekta. (Specifikaciju mora da odobri asistent).
  2. Na osnovu date specifikacije kreirati ER model na papiru. Kompletan postupak projektovanja uraditi i u CASE alatu Oracle DataModeler.
  3. Kreirani ER model prevesti u relacioni model pomoću CASE alata Oracle DataModeler. Opisati relacionu šemu baze podataka (S, I) i na papiru
  4. Na osnovu tako kreiranog relacionog modela napraviti datoteke sa SQL naredbama za kreiranje baze podataka i popunjavanje tabela test podacima. (datoteke treba da izgledaju kao datoteke koje su korišćene na vežbama za SQL). Napraviti pogled sa slozenijim upitom po izboru.
  5. (opciono) Kreirati GUI aplikaciju koja će omogućiti korisniku prikaz i obradu nad odabranim delom baze podataka. Deo baze podataka za koji se razvija GUI aplikacija se odabira uz saglasnost asistenta.

Tačke 1, 2, 3 i 4 ukupno vrede 25 bodova. Peta tačka je opciona i ukoliko je uspešno odbranjena može da donese do 5 bonus poena.
 
Projektnu dokumentaciju predati u elektronskoj ili stampanoj formi. Projektna dokumentacija treba da sadrži sve prethodno navedeno.