Podsetnik za slanje projekta u popravnom terminu

28. Januar 2018

Svi studenti koji žele da brane projekat u popravnom terminu moraju poslati projekat, bez obzira da li su ga slali i za redovni termin. Student koji ne pošalje projekat za odbranu u popravnom terminu neće moći da brani projekat u popravnom terminu.

1. Predaja projekata
Projekte je potrebno poslati najkasnije do 29.1.2018. u 23:59h na mail baze1.projekti@gmail.com
 
Proces predaje projekata se sastoji iz sledećih koraka:
1. Napraviti novi folder i nazvati ga na sledeći način: BP1PSI_IME_PREZIME_BROJINDEKSA-GODINAUPISA (zameniti sa vasim podacima, BP1PSI je konstantan string),
2. U kreirani folder prekopirati celokupan sadržaj iz foldera u kojem se nalazi implementacija projekta:

  •     bin folder,
  •     obj folder,
  •     sve .c i .h fajlove,
  •     .cbp fajl,
  •     test datoteke i
  •     pdf fajl sa tekstom zadatka

3. OBRISATI SVE .exe fajlove iz projekta, npr. iz BP1PSI_IME_PREZIME_BROJINDEKSA-GODINAUPISA/bin/Debug podfoldera izbrisati .exe fajl,
4. Celokupan sadržaj foldera kompresovati u .zip format (korišćenjem nekog alata za arhiviranje, npr 7zip). Projekte kompresovati isključivo u .zip formatu( a ne u 7z ili rar)
5. Poslati email poruku na adresu baze1.projekti@gmail.com na sledeći način:

  •     Za naslov (subject) mail poruke staviti: BROJINDEKSA-GODINAUPISA, IME PREZIME
  •     U prilog (attachment) poruke dodati BP1PSI_IME_PREZIME_BROJINDEKSA-GODINAUPISA.zip fajl i
  •     Poslati poruku
  •     Proveriti prispeli odgovor o uspešnosti slanja maila

Sve projekte i mailove koji nisu formatirani na prethodno opisan način ili koji su poslati nakon definisanog roka nećemo uzimati u razmatranje.
 
2. Kvalifikacioni test
Kvalifikacioni test će biti održan 30.1.2018. Tačan raspored će biti objavljen u odvojenom obaveštenju.
Kvalifikacioni test će biti sproveden kroz program Otisak. Svaki student na testu može dobiti sledeće oblasti:
- rad sa datotekama, memorijom i strukturama u programskom jeziku C,
- organizacija datoteka koja je specifična za projektni zadatak koji je student dobio
Test se sastoji od ukupno 8 pitanja. Student je položio test ukoliko je tačno odgovorio na najmanje 5 od ukupno 8 postavljenih pitanja. Na testu neće biti negativnih bodova.
 
3. Odbrana projekata
Nakon završetka provere na plagijarizam i kvalifikacionog testa, na sajtu predmeta biće istaknut raspored za odbranu projekata. Odbrana će biti održana 3.2.2018. u prostorijama mašinskog instituta.