Procedura za odbranu projekata u redovnom terminu - BP1

14. Januar 2018

Procedura za odbranu projekata u redovnom terminu - BP1

1. Predaja projekata

Projekte je potrebno poslati najkasnije do 21.1.2018. u 12:00h (podne) na mail baze1.projekti@gmail.com
 
Proces predaje projekata se sastoji iz sledećih koraka:
1. Napraviti novi folder i nazvati ga na sledeći način: BP1_IME_PREZIME_BROJINDEKSA-GODINAUPISA (zameniti sa vasim podacima, BP1 je konstantan string),
2. U kreirani folder prekopirati celokupan sadržaj iz foldera u kojem se nalazi implementacija projekta:

 • bin folder,
 • obj folder,
 • sve .c i .h fajlove,
 • .cbp fajl,
 • test datoteke i
 • pdf fajl sa tekstom zadatka

3. Obrisati sve .exe fajlove iz projekta, npr. iz BP1_IME_PREZIME_BROJINDEKSA-GODINAUPISA/bin/Debug podfoldera izbrisati .exe fajl,
4. Celokupan sadržaj foldera kompresovati u .zip format (korišćenjem nekog alata za arhiviranje, npr 7zip),
5. Poslati email poruku na adresu baze1.projekti@gmail.com na sledeći način:

 • Za naslov (subject) mail poruke staviti: BROJINDEKSA-GODINAUPISA, IME PREZIME
 • U prilog (attachment) poruke dodati BP1_IME_PREZIME_BROJINDEKSA-GODINAUPISA.zip fajl i
 • Poslati poruku
 • Proveriti prispeli odgovor o uspesnosti slanja maila

 
Sve projekte i mailove koji nisu formatirani na prethodno opisan način ili koji su poslati nakon definisanog roka nećemo uzimati u razmatranje.

2. Kvalifikacioni test
Nakon provere na plagijarizam 21.1.2018., na sajtu predmeta biće istaknut raspored polaganja kvalifikacionog testa. Kvalifikacioni test će biti održan 22.1.2018. u laboratorijama MIA2-1 i MIA2-3 na Mašinskom institutu. 
 
Kvalifikacioni test će biti sproveden kroz program Otisak. Svaki student na testu može dobiti sledeće oblasti: 

 • rad sa datotekama, memorijom i strukturama u programskom jeziku C,
 • serijska organizacija datoteka,
 • sekvencijalnih organizacija datoteka i
 • organizacija datoteke koju je student dobio za projekat.

Test se sastoji od ukupno 6 pitanja. Student je položio test ukoliko je tačno odgovorio na najmanje 4 od ukupno 6 postavljenih pitanja.

3. Odbrana projekata
Nakon završetka kvalifikacionog testa, na sajtu predmeta biće istaknut raspored za odbranu projekata. Odbrana će biti održana 28.1.2018. u laboratoriji MIA2-2 na Mašinskom institutu.

Predmet: