Procedura za pristup polaganju popravnog zadatka - BP1

28. Januar 2018

Procedura za pristup polaganju popravnog zadatka - BP1
----------------------------------------------------------------------
 
Popravni zadatak iz predmeta Baze podataka 1 biće održan 9.2.2018. u učionicama MIA2-1, MIA2-2, MIA2-3 sa početkom u 8:00h. Na popravnom testu je moguće ponavljati najviše jedan od četiri zadataka koji su rađeni u okviru predispitnih obaveza. 
 
Za prijavu za popravljanje Zadataka 1, 2 i 3 (SQL, EER, Relaciona algebra), potrebno je poslati email asistentu kod kog je student pohađao vežbe najkasnije do 4.2.2018. u 12:00h (podne). Subject email-a treba formatirati na sledeći način: 
BROJ INDEKSA - IME PREZIME - REDNI BROJ ZADATKA KOJI SE PONAVLJA (1, 2 ili 3).

Za polaganje projekta (Zadatak 4) u popravnom terminu nije potrebno posebno slati mejl za prijavu asistentu već je potrebno detaljno ispratiti uputstvo koje je dato u nastavku obaveštenja. Slanjem projekta na adresu naznačenu u uputstvu datom u nastavku, smatramo da ste prijavili popravljanje Zadatka 4.
 
Izlaskom na popravni zadatak, prethodno osvojeni poeni na toj predispitnoj obavezi se poništavaju. Sve mailove koji nisu formatirani na prethodno opisan način ili koji su poslati nakon definisanog roka nećemo uzimati u razmatranje.

-------------------------------------------------------------------------
Procedura za odbranu projekata u popravnom terminu - BP1
-------------------------------------------------------------------------
 
1. Predaja projekata
 
Projekte je potrebno poslati najkasnije do 4.2.2018. u 12:00h (podne) na mail baze1.projekti@gmail.com
 
Proces predaje projekata se sastoji iz sledećih koraka:
1. Napraviti novi folder i nazvati ga na sledeći način: BP1_IME_PREZIME_BROJINDEKSA-GODINAUPISA (zameniti sa vasim podacima, BP1 je konstantan string),
2. U kreirani folder prekopirati celokupan sadržaj iz foldera u kojem se nalazi implementacija projekta:

 • bin folder,
 • obj folder,
 • sve .c i .h fajlove,
 • .cbp fajl,
 • test datoteke i
 • pdf fajl sa tekstom zadatka

3. Obrisati sve .exe fajlove iz projekta, npr. iz BP1_IME_PREZIME_BROJINDEKSA-GODINAUPISA/bin/Debug podfoldera izbrisati .exe fajl,
4. Celokupan sadržaj foldera kompresovati u .zip format (pažnja: obavezno zip format a ne rar, 7z, tar.gz i slično),
5. Poslati email poruku na adresu baze1.projekti@gmail.com na sledeći način:

 • Za naslov (subject) mail poruke staviti: BROJINDEKSA-GODINAUPISA, IME PREZIME
 • U prilog (attachment) poruke dodati BP1_IME_PREZIME_BROJINDEKSA-GODINAUPISA.zip fajl (pažnja: ne slati GDrive link već ceo zip u prilogu poruke) i
 • Poslati poruku
 • Proveriti prispeli odgovor o uspesnosti slanja maila

 
Sve projekte i mailove koji nisu formatirani na prethodno opisan način ili koji su poslati nakon definisanog roka nećemo uzimati u razmatranje.
 
 
2. Kvalifikacioni test
 
Nakon provere na plagijarizam 4.2.2018., na sajtu predmeta biće istaknut raspored polaganja kvalifikacionog testa. Kvalifikacioni test će biti održan 5.2.2018. u laboratorijama MIA2-1 i MIA2-3 sa početkom u 12:00 časova prema istaknutom rasporedu polaganja. 
 
Kvalifikacioni test će biti sproveden kroz program Otisak. Svaki student na testu može dobiti sledeće oblasti: 

 • rad sa datotekama, memorijom i strukturama u programskom jeziku C,
 • serijska organizacija datoteka,
 • sekvencijalnih organizacija datoteka i
 • organizacija datoteke koju je student dobio za projekat.

Test se sastoji od ukupno 6 pitanja. Student je položio test ukoliko je tačno odgovorio na najmanje 4 od ukupno 6 postavljenih pitanja.
 
 
3. Odbrana projekata
 
Nakon završetka kvalifikacionog testa, na sajtu predmeta biće istaknut raspored za odbranu projekata. Odbrana će biti održana 9.2.2018. u laboratoriji MIA2-2 na Mašinskom institutu sa počatkom u 8:00h. U laboratoriji su obezbeđene isključivo Windows mašine za odbranu projekta.

Predmet: